Algemene voorwaarden

Leeswijzer
Dit zijn de algemene voorwaarden van Exsista zoals gedeponeerd bij de KVK Rotterdam onder nummer 50744607.

Exsista kent twee type dienstverleningen die beiden gericht zijn op de opdrachtgeversbehoefte aan goed gekwalificeerd personeel.

Exsista voorziet haar opdrachtgevers in die behoefte middels Werving & Selectie van nieuw personeel en door competentie en persoonlijke ontwikkeling van eigen personeel.

Met dit schema kunt u zien welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Behoefte aan gekwalificeerd personeel!
Eigen personeel Nieuw personeel
  • Training
  • Coaching
  • Interim HRM

Werving & selectie

  • Direct bij u in dienst
  • Deta vast

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de Werving & Selectie van kandidaten, Coaching activiteiten en Trainingen door Exsista

Training, Coaching en Interim HRM
Exsista zet diensten in ten behoeve van de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van uw medewerkers. De werkvelden zijn Leiderschap en Commercie en de activiteiten zijn individueel en- of teamgericht.

Artikel 1.1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. De bepalingen in deze paragraaf zijn van toepassing en bindend voor alle opdrachten waarbij Exsista trainings-, coachings-, en interimdiensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

b. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 1.2: Definities

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
  • diensten: alle door Exsista aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
  • coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, trainings- of coachingstraject, als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 1.3: Offertes

a. De door Exsista gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Exsista is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

c. Offertes zijn gebaseerd op de bij Exsista beschikbare informatie.

Artikel 1.4: Uitvoering van de overeenkomst

a. Met de Exsista gesloten overeenkomsten leiden voor Exsista tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting tenzij schriftelijk anders overeengekomen, waarbij Exsista gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Exsista verlangd kan worden. Exsista zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven.

b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Exsista het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Exsista aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Exsista worden verstrekt. Indien dit niet tijdig gebeurt, heeft Exsista het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

d. Exsista is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als Exsista is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 1.5: Contractduur en opzegging

a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor - een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum) of - een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de opdracht doet eindigen) of - een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).

b. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

c. Exsista heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Exsista bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: - de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of - aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Exsista zal (kunnen) voldoen; of de opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Exsista direct opeisbaar.

d. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. Bij niet tijdige annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de opdracht te voldoen;

e. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

f. Exsista heeft het recht om zonder opgave van reden deelname van een, door de opdrachtgever aangewezen coachee, te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Exsista betaalde bedrag.

Artikel 1.6: Wijziging van de overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

b. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Exsista zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

c. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Exsista de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

d. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Exsista daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding of wijziging van deze vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 1.7: Vergoeding, kosten en declaraties

a. De vergoeding van Exsista geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van dagdeel tarieven.

b. Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de dagdeel tarieven als grondslag, kan Exsista niet van deze begrotingen afwijken bij tussentijdse wijziging van de opdrachten door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds in omvang terugbrengt, dient de opdrachtgever het oorspronkelijke vergoeding even lang door te betalen als is opgenomen in artikel 1.5, met betrekking tot opzegging van een opdracht.

c. Exsista factureert voor haar trainings en coachingsdiensten direct na het volbrengen van iedere in de overeenkomst opgenomen activiteit. In het geval van een interim opdracht zal declaratie eens per 2 (twee) weken over in de twee betreffende weken verschuldigde vergoeding plaatsvinden.

d. Overeengekomen kan worden dat hierop een voorschot in rekening wordt gebracht. Kosten van derden worden bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk doorbelast.

e. Exsista is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover tijdig met de opdrachtgever in contact te treden; Artikel

1.8: Betaling

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Exsista te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, danwel enige betaling aan Exsista op te schorten.

b. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een direct opeisbare rente verschuldigd van 2% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

c. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 1.9: Geheimhouding

a. Exsista verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

b. Aan de opdracht zal door Exsista niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;

c. Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van een wettelijke plicht mag Exsista die geheimhouding doorbreken;

d. Exsista zal de informatie die de coachee geeft in vertrouwen behandelen. Niets dat is besproken in een coachgesprek is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd, zonder toestemming van zowel Exsista als de coachee.

e. Exsista zal de door de coachee toevertrouwde informatie niet met derden bespreken, behalve: - als er een wet is overtreden dan zal er enige informatie inzake de inhoud van een coachgesprek aan derden openbaar worden gemaakt. - het bespreken van het coachgesprek in intervisie en supervisie, zodat de Exsista kan werken aan haar verdere professionalisering in haar vak. Wel kan en mag Exsista een oordeel geven over de leerhouding van de coachee aan de opdrachtgever en/of leidinggevende van de coachee.

f. Als de opdrachtgever toch vraagt om rapportages of evaluaties van de Exsista over vorderingen van de coachee dan zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de coachee over aard, strekking en inhoud en om toestemming hiervoor.

Artikel 1.10: Intellectuele eigendom

a. Al het werkmateriaal (onder andere tekeningen, schema's, modellen, software, cursusmappen, readers, presentaties, sheets, samenvattingen, rapporten, vragenlijsten en testen) dat door Exsista in het kader van een opdracht wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Werkmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Werkmateriaal is bij de prijs van een opdracht inbegrepen en mag worden behouden. Het mag echter niet in enigerlei vorm, mondeling, schriftelijk of elektronisch, worden verveelvoudigd, verspreid en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exsista of enig andere partij aan wie de auteursrechten toebehoren. Zonder nadrukkelijke toestemming van Exsista is het voorts niet toegestaan om op enigerlei wijze audio-/visuele opnamen te maken van een training of van een andere opdracht.

Artikel 1.11: Aansprakelijkheid

a. Exsista aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Exsista.

b. De aansprakelijkheid van Exsista is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c. In afwijking van hetgeen in lid b van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Exsista of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Exsista aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Exsista afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Exsista in verband met die verzekering draagt.

e. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Exsista aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Exsista effectief vrijwaart. Exsista zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen. Werving & Selectie Exsista kan uw vervangings- en uitbreidingsbehoefte aan nieuw personeel op twee manieren invullen. De kandidaat kan direct bij u in dienst treden (2). Een nieuwe kandidaat kan ook eerst bij Exsista in dienst komen en na een tevoren afgesproken periode kosteloos door u overgenomen worden (3).

2. Werving & Selectie – Direct bij u in dienst

Artikel 2.1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Werving & selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij Exsista één of meer geschikt geachte kandidaten ter indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. We spreken over een succesvolle vervulling van een dergelijke opdracht indien een door Exsista geïntroduceerde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt.

b. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Exsista geïntroduceerde kandidaat (bijv. als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van

c. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Exsista aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie - al of niet na intrekking van de opdracht - in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

d. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door Exsista geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

e. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de door Exsista geïntroduceerde kandidaat in dienst neemt.

Artikel 2.2: Verantwoordelijkheid

De opdrachtgever verstrekt aan Exsista alle benodigde informatie die nodig zijn voor de werving & selectie. Te weten, een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden. Exsista is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Exsista geïntroduceerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Exsista aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Exsista is aangedragen.

b. Exsista kan op generlei wijze aangerekend worden indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet - of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn - leiden tot de daadwerkelijke inzet van een kandidaat.

Artikel 2.3: Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Exsista, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 2.4: Vergoeding

a. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door Exsista aan opdrachtgever een vergoeding van 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

b. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, die de door Exsista aangedragen kandidaat bij de opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag, dertiende maand, tantième, bonussen en provisies en verder alle als inkomsten te kwantificeren uitkeringen. In het geval van een dienstverband korter dan één jaar en/of een werkweek korter dan 40 uur , wordt het bruto jaarsalaris waarover de vergoeding wordt berekend gebaseerd op een vol jaar en een werkweek van 40 uur.

c. In het geval zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 1.1.b. en/of wanneer het bruto jaarsalaris niet goed is vast te stellen, bijvoorbeeld vanwege variabele componenten, dan sluiten partijen aan bij de door Exsista vast te stellen marktwaarde van de kandidaat.

Artikel 2.5: Overige kosten

De opdrachtgever is, buiten de vergoeding bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Exsista verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Exsista en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 2.6: Informatieplicht

De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Exsista de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Exsista aangedragen kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Exsista gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Artikel 2.7: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

a.Exsista verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

b. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet, zonder tussenkomst van Exsista, aan derden worden doorgegeven. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Exsista een direct opeisbare boete verschuldigd van € 12.500,- - per overtreding, onverminderd het recht van Exsista om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 2.8: Betaling

a. Exsista factureert de vergoeding 14 dagen voor de datum dat de door Exsista aangedragen kandidaat in dienst treed bij de opdracht gever en/of zijn werkzaamheden aanvangt.

b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Exsista te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling aan Exsista op te schorten.

c. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een direct opeisbare rente verschuldigd van 2% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

d. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 2.9: Einde opdracht en intrekking opdracht

a. Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door Exsista of de opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens Exsista m.b.t. door Exsista bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

b. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Exsista gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 2.5 genoemde aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen. 3. Werving & Selectie – Deta vast

Artikel 3.1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De bepalingen in deze paragraaf zijn van toepassing op de Deta vast opdracht tot het door Exsista inzetten van een kandidaat bij de opdrachtgever, waarbij in verband met de intentie tot overname wordt afgesproken dat de opdrachtgever de kandidaat na een afgesproken periode kosteloos kan overnemen.

Artikel 3.2: Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder: Kandidaat: de werknemer van Exsista, in te zetten bij opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens leiding en toezicht de kandidaat in het kader van de opdracht werkzaam is. Inzet: de tewerkstelling van een kandidaat in het kader van een door Exsista verkregen opdracht. Tarief: het door de opdrachtgever Exsista verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Ten gevolge van de inzet van de kandidaat van Exsist

a. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

Artikel 3.3: Aanvraag en selectie

a.De opdrachtgever verstrekt, voor aanvang van de opdracht, Exsista alle benodigde informatie die nodig zijn voor de werving & selectie. Te weten, een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen,

Artikel 2.10: Rechtskeuze en geschillen

De relatie tussen opdrachtgever en Exsista wordt volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Rotterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden. Op basis van deze informatie selecteert Exsista één of meer kandidaten, die zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde kandidaat af te wijzen.

b. Exsista kan op generlei wijze aangerekend worden indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet - of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn - leiden tot de daadwerkelijke inzet van een kandidaat. Artikel 3.4: Non-discriminatie Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Exsista, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 3.5: Duur van de Deta vast opdracht

a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde. De bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode (een opdracht met vastgestelde begin en einddatum)▪

b. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd. Tussentijdse opzegging van de opdracht dient schriftelijk te gedaan te worden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

c. Exsista is te allen tijde gerechtigd opdrachten terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Exsista onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse beëindiging om deze reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend.

d. De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra Exsista de kandidaat niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen Exsista en de kandidaat is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Exsista schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

e. Het bepaalde in artikel 3.14 (Overname) blijft onverkort van toepassing bij het beëindigen van een opdracht anders dan van rechtswege.

Artikel 3.6: Arbeidsovereenkomst kandidaat

a. Exsista gaat voor minimaal voor de duur van de opdracht een arbeidsovereenkomst aan met de kandidaat. Deze arbeidsovereenkomst is conform de arbeidsvoorwaarden zoals die van toepassing zouden zijn indien de kandidaat direct bij de opdrachtgever in dienst zou treden.

b. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de kandidaat uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever. De beloning van de kandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

c. De opdrachtgever stelt Exsista tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Overwerk, ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de bij opdrachtgever geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.

d. De arbeidsomvang en de werktijden van de kandidaat bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de kandidaat zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de kandidaat voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de kandidaat de wettelijk bepaalde werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Artikel 3.7: Bedrijfssluitingen De opdrachtgever dient Exsista bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Exsista deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Exsista onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 3.8: Leiding en toezicht

a. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de kandidaat bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

b. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de kandidaat en Exsista verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. De opdrachtgever geeft de kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de functie en werkplek van de kandidaat relevante risico's en aandachtspunten.

c. Indien de kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Exsista zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

d. De opdrachtgever kan de kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Exsista en de kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Ook tewerkstelling van de kandidaat in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Exsista en de kandidaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3.9: Opschorting

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Exsista het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Artikel 3.10: Aansprakelijkheid opdrachtgever

a. De opdrachtgever zal aan de kandidaat vergoeden – en Exsista vrijwaren tegen - alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Exsista daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

b. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Exsista van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Exsista zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Exsista eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

c. De opdrachtgever vrijwaart Exsista voor elke aansprakelijkheid van Exsista als werkgever van de kandidaat ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Exsista verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 3.11: Aansprakelijkheid Exsista

a. Exsista is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Exsista deze verplichting niet nakomt, is Exsista, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Exsista.

b. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Exsista is beperkt tot het door Exsista aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Exsista maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van Exsista voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

c. Exsista is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan derden dan wel aan de kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de kandidaat. Exsista is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een kandidaat is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Artikel 3.12: Tarief en tijdverantwoording

a. Het door de opdrachtgever aan Exsista verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop Exsista op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de kandidaat werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die aan de kandidaat verschuldigd zijn. Over het tarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

b. Exsista is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en- regelgeving, of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van (wijziging van) enige toepasselijke CAO of van de daarbij geregelde lonen of arbeidsvoorwaarden of daarin vastgestelde loonsverhoging en/of verplichte uitkering. Daarnaast is Exsista gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen op basis van het CBS inflatiecijfer.

c. Iedere aanpassing van het tarief wordt door Exsista zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is Exsista gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. Exsista kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Exsista zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

d. de tijdverantwoording geschiedt middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten.

e. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.

Artikel 3.13: Betaling

a. Facturatie vindt plaats op basis van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording.

b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Exsista te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling aan Exsista op te schorten.

c. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een direct opeisbare rente verschuldigd van 2% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

d. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 3.14: Overname

a. Zonder schriftelijke toestemming van Exsista is het de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door Exsista ingezette kandidaat over te nemen (d. w.z. buiten Exsista om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten), vóórdat die kandidaat in het kader van die opdracht via Exsista tenminste 1000 (duizend) uren bij de opdrachtgever heeft gewerkt en die uren zijn gefactureerd. Na de overeengekomen periode is overname kosteloos.

b. De opdrachtgever die overgaat tot overname binnen de in het vorige lid bedoelde periode, is aan Exsista een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het laatst geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het verschil tussen het aantal door de kandidaat voor Exsista bij de opdrachtgever reeds gewerkte en gefactureerde uren en de overeengekomen overnametermijn. Deze verplichting tot schadevergoeding blijft bestaan totdat 12 (twaalf) maanden zijn verstreken sinds het laatste voor Exsista bij de opdrachtgever gewerkte en gefactureerde uur.

c. Verder is het een opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Exsista, met een kandidaat die in de laatste 12 (twaalf) maanden door Exsista in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever is voorgesteld, een arbeidsverhouding aan te gaan, d. w.z. buiten Exsista om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.

d. De opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding zoals in het vorige lid omschreven, is aan Exsista een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het geoffreerde, dan wel het laatst geldende of het bij Exsista gebruikelijke tarief, vermenigvuldigd met 1000 (duizend) uur. Tenzij de opdrachtgever te zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt deze bepaling ook indien de door Exsista geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 3.15: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

a.Exsista verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan Vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

b. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet, zonder tussenkomst van Exsista, aan derden worden doorgegeven. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Exsista een direct opeisbare boete verschuldigd van € 12.500,- - per overtreding, onverminderd het recht van Exsista om volledige schadevergoeding te vorderen.

c. Exsista zal op verzoek van de opdrachtgever de kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op de kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

d. Het staat de opdrachtgever vrij om de kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Exsista over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Exsista. Exsista is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de kandidaat. Artikel 3.16: Rechtskeuze en geschillen De relatie tussen opdrachtgever en Exsista wordt volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Rotterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.